Skip to content

PROJEKTI Empowermed

Synimi i përgjithshëm i projektit EmpowerMed është të kontriboj në zbutjen e varfërisë energjitike dhe përmirësimin e shëndetit të njerëzve të prekur nga varfëria energjitike në vendet e Mesdheut, veçanërisht gratë.

Objektivat specifik

 • Rritja e ndërgjegjësimit të publikut mbi varfërinë energjitike dhe mjetet për zbutjen e saj duke u ndalur në zonat bregdetare specifike, aspektet gjinore dhe shëndetësore.
 • Zbatimi i zgjidhjeve praktike për fuqizimin e familjeve të prekura nga varfëria energjitike.
 • Formulimi i rekomandimeve politike në nivel vendor, kombëtar dhe BE si dhe promovimi i zgjidhjeve që adresojnë varfërinë energjitike.

Veprimet tona

 • Vizita energjie në familje, instalim pajisjesh për kursim energjie dhe promovim i masave energjitike
 • Trajnime këshilluese energjie për të ngritur kapacitetet e aktorëve dhe partnerëve
 • Organizimi i mbledhjeve kolektive për energjinë dhe çështje të shëndetit
 • Workshope energjie “Bëje vetë”
 • Fushata advokimi mbi zgjidhje politike gjinore
 • Rekomandime për të adresuar varfërinë energjitike mes aktorëve kyç

Ndikimi i pritur

 • 10,200 persona të fuqizuar për të përballuar varfërinë energjitike
 • 6 zona pilot
 • Energji primare e kursyer: 6.5 GWh/vit
 • Reduktimi i emetimeve të CO2: 1,600 t CO2/vit
 • 160,000 € investime në energji të qëndrueshme
 • 780,000 € kursime në ekonomi
 • kontribut në politik dhe zhvillim praktikash pozitive të lidhura me varfërinë energjitike

Grupet kyç synues

 • më shumë se 4,200 familje të prekura nga varfëria energjitike, specifikisht gra, kryefamiljare gra dhe familje me probleme shëndeti,
  women-led households, and households with health issues
 • 560 aktorë shoqëror
 • 180 ekspertë dhe praktikues shëndeti
 • 220 vendimarrës dhe autoritete politik bërëse në nivel vendor, kombëtar dhe BE
 • 100 kompani furnizimi
 • 100 ekspertë (varfërie) energjie